0
Prachtig Aandachtig

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Prachtig Aandachtig

Prachtig Aandachtig richt zich op coaching bij hoogsensitiviteit en aandachtig leven. Prachtig Aandachtig is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 69140677

Artikel 1. Definities

1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Prachtig Aandachtig.

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die een aan een coachingsgesprek, -traject, of -sessie deelneemt, danwel een training of een vorm van de seminars aangeboden voor Prachtig Aandachtig.

1.3. Onder diensten wordt verstaan;  coachingsgesprek, -traject, -programma, of -sessie, adviesgesprek, training of een vorm van de seminars aangeboden voor Prachtig Aandachtig.

Artikel 2. Toepasselijkheid en uitvoering

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2. De overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.
Prachtig Aandachtig voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.3. Prachtig Aandachtig heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

Artikel 3. Overeenkomsten

Overeenkomsten komen tot stand wanneer deze schriftelijk, middels e-mail, zijn vastgelegd. Gemaakte afspraken via de telefoon zullen daarom per mail worden bevestigd. 

Artikel 4. Tarieven

4.1. Tarieven voor coachingsdiensten zijn te vinden op www.prachtigaandachtig.nl

4.2. Tarieven voor diensten zonder vaste waardebepaling worden kenbaar gemaakt middels een offerte. Offertes zijn 30 dagen na offertedatum geldig.

Artikel 5. Betaling

5.1. Betaling van een van de coachingprogramma dient te geschieden voorafgaande aan de start van het programma.

5.1.2. Bij betaling in termijnen dient het eerste deel te zijn betaald voordat toegang wordt verleend tot het digitale deel van de training.

5.1.3. Bij betaling in termijnen gaat men een betalingsverplichting voor alle delen, totdat het volledige bedrag is betaald van het programma waarvoor is gekozen.

5.1.4 De eventuele tweede betalingstermijn bevat een periode van 1 maand.

5.1.5 Bij het niet tijdig betalen van opvolgende betalingstermijnen worden bij herinneren administratiekosten in rekening gebracht.

5.2. Deelname aan een training dient vooraf betaalt te worden. Na aanmelding wordt een factuur verstuurd. 

5.2. Deelname aan een seminar dient vooraf betaalt te worden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Annulering en verzetten afspraak

6.1. Bij annulering door de opdrachtnemer door ziekte of overige overmacht, zal er gezamenlijk gezocht worden naar een ander moment. In het uiterste geval dat opdrachtnemer en opdrachtgever hier niet uitkomen en er reeds een aanbetaling is gedaan, zal dit bedrag worden teruggestort. 

6.2. Annulering door de opdrachtgever dient te geschieden 24 uur voor de gemaakte afspraak en er zal gezamenlijk gezocht worden naar een ander moment. In het uiterste geval dat opdrachtnemer en opdrachtgever hier niet uitkomen en er reeds een aanbetaling is gedaan, zal dit bedrag worden teruggestort. 

6.3. Bij annulering door de opdrachtgever later dan 24 uur voorafgaande aan de gemaakte afspraak, kan de opdrachtnemer 50% van de kosten aan opdrachtgever factureren.

6.4. Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op een coachingsafspraak zonder te annuleren, is de opdrachtnemer genoodzaakt het volledige tarief van de gemaakte afspraak in rekening te brengen en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.

6.5. Er wordt geen restitutie gegeven als opdrachtgever afwezig is op een van de avonden van een training.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is op geen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de opdrachtnemer naar een seminar worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van een van de diensten aangeboden door opdrachtgever. 

Artikel 8. Geheimhouding

8.1. Beide partijen dienen zich te houden aan geheimhouding van alles wat is besproken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens één van de diensten. 

8.2.  In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Artikel 9. Klachten
9.1 In het geval van een klacht dient de opdrachtgever de klacht schriftelijk (e-mail) en binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan opdrachtnemer..

9.2. Klachten worden binnen 14 dagen in behandeling genomen. 

10. Eigendomsvoorbehoud 
Prachtig Aandachtig blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Prachtig Aandachtig op grond van wat voor met Prachtig Aandachtig gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Prachtig Aandachtig zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
Indien Prachtig Aandachtig een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Prachtig Aandachtig het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

11. Levertijd 
De door Prachtig Aandachtig opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Prachtig Aandachtig.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Prachtig Aandachtig niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

12. Verpakking en verzending
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Prachtig Aandachtig niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Prachtig Aandachtig, bij gebreke waarvan Prachtig Aandachtig niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

13. Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
De overeenkomst tussen Prachtig Aandachtig en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Partijen zullen dit uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk overeenkomen.

14. Intellectueel eigendom 
Prachtig Aandachtig behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prachtig Aandachtig (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

15. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 Als Prachtig Aandachtig een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Prachtig Aandachtig verschuldigd zijn. 
 

16. Aansprakelijkheid Prachtig Aandachtig
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

17. Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Prachtig Aandachtig vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

18. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 

19. Wijziging algemene voorwaarden
Prachtig Aandachtig is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Prachtig Aandachtig zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Opgesteld op 06 januari 2021.