0
prachtig aandachtig

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Prachtig Aandachtig

 1. Definities
  Prachtig Aandachtig: Prachtig Aandachtig, gevestigd te Nunspeet onder KvK nr. 69140677.
  Klant: degene met wie Prachtig Aandachtig een overeenkomst is aangegaan.
  Partijen: Prachtig Aandachtig en klant samen.
  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Prachtig Aandachtig.
  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 3. Prijzen
  Alle prijzen die Prachtig Aandachtig hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  Alle prijzen op die Prachtig Aandachtig hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Prachtig Aandachtig te allen tijde wijzigen. 

  De prijs met betrekking tot een dienstverlening, zoals coaching, wordt door Prachtig Aandachtig vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, deze worden voorafgaande aan de dienstverlening mondeling, danwel schriftelijk kenbaar gemaakt.
  De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Prachtig Aandachtig, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

  Prachtig Aandachtig heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
  Voorafgaand aan de ingang ervan zal Prachtig Aandachtig prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
  De consument heeft het recht om de overeenkomst met Prachtig Aandachtig op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 4. Betalingen en betalingstermijn
  Betaling voor een product en combinatie pakketen van product dienstverlening, dienen direct te worden voldaan, middels betaalsysteem dat via de website werkt.

  De klant dient betalingen voor dienstverlening die mondeling of schriftelijk tot stand is gekomen (dus buiten de webshop om) binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan.

  Prachtig Aandachtig behoudt zich het recht voor om voortgang van de dienstverlening afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. Herroepingsrecht 
  Een consument kan een online aangekocht e-book of fysiek geprinte cursus, danwel soortgelijk product dat copygevoelig is, niet retourneren. Indien consument ontevreden is, dient de consument dit binnen 5 dagen na ontvangst kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar: corrinne@prachtigaandachtig.nl. Prachtig Aandachtig en consument kijken naar een oplossing op maat.
 6. Eigendomsvoorbehoud 
  Prachtig Aandachtig blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Prachtig Aandachtig op grond van wat voor met Prachtig Aandachtig gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  Tot die tijd kan Prachtig Aandachtig zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
  Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
  Indien Prachtig Aandachtig een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Prachtig Aandachtig het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 
 7. Levering
  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  Levering vindt plaats bij Prachtig Aandachtig, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
  Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Prachtig Aandachtig het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
  Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Prachtig Aandachtig kan tegenwerpen.
 8. Levertijd 
  De door Prachtig Aandachtig opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Prachtig Aandachtig.
  Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Prachtig Aandachtig niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
 9. Feitelijke levering
   De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 10. Verzendkosten 
   Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
   
 11. Verpakking en verzending
  Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Prachtig Aandachtig niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Prachtig Aandachtig, bij gebreke waarvan Prachtig Aandachtig niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 12. Verplichting Prachtig Aandachtig in dienstverlening
  Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Prachtig Aandachtig enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
 13. Uitvoering van de overeenkomst 
  Prachtig Aandachtig voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
  Prachtig Aandachtig heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 14. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Prachtig Aandachtig tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Prachtig Aandachtig tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 15. Informatieverstrekking door de klant 
  De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Prachtig Aandachtig.
  De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
  Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Prachtig Aandachtig de betreffende bescheiden. 
  Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Prachtig Aandachtig redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 16. Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
  De overeenkomst tussen Prachtig Aandachtig en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Partijen zullen dit uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk overeenkomen.
 17. Intellectueel eigendom 
  Prachtig Aandachtig behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
  De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prachtig Aandachtig (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 18. Vertrouwelijkheid
  Prachtig Aandachtig gaat vertrouwelijk om met de gegevens en informatie die tijdens dienstverlening kenbaar wordt gemaakt.
 19. Klachten
  Klant en consument kunnen bij ontevredenheid over dienst of product schriftelijk de klacht kenbaar maken. Binnen 14 dagen wordt er op de klacht gereageerd.
 20. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
   Als Prachtig Aandachtig een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Prachtig Aandachtig verschuldigd zijn. 
   
 21. Aansprakelijkheid Prachtig Aandachtig
  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 22. Vervaltermijn
  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Prachtig Aandachtig vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
   
 23. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
   
 24. Wijziging algemene voorwaarden
  Prachtig Aandachtig is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
  Grote inhoudelijke wijzigingen zal Prachtig Aandachtig zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Opgesteld op 06 januari 2021.